Polityka prywatności
LKV

Polityka prywatności

1.  Wprowadzenie

Państwa prywatność jako użytkownika jest dla nas bardzo ważna. Dla Państwa informacji przedstawiamy poniżej ramy, w jakich gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane na naszych stronach internetowych. Wszystkie zgromadzone tutaj dane są traktowane jako ściśle poufne w ramach naszego zakresu odpowiedzialności zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych, takimi jak federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) i ustawa o telemediach (TMG). Dane osobowe rozumiemy jako indywidualne szczegóły dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Gromadzenie danych osobowych

Sächsische Landeskontrollverband e.V. gromadzi, przechowuje i wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu realizacji usług oferowanych na stronie internetowej, w tym Państwa zamówień, oraz w celu przeprowadzenia związanych z tym procesów wewnętrznych. Ponadto przechowujemy Państwa dane, aby zapewnić nasz obowiązek przechowywania danych charakterystyczny dla danego stowarzyszenia. Podczas przesyłania Państwa danych stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS w celu ich ochrony.

3. Wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu), które przekazują nam Państwo za pośrednictwem tej strony internetowej, będą przetwarzane wyłącznie do korespondencji z Państwem i tylko w celu, w którym przekazali nam Państwo te dane. Po uzyskaniu Państwa zgody będziemy wykorzystywać wymienione dane do okazjonalnych ofert dla Państwa w celu informowania o innych usługach i produktach, które mogą Państwa zainteresować. Oczywiście w każdej chwili mają Państwo prawo do odmowy zgody na takie wykorzystanie Państwa danych.


Sächsischer Landeskontrollverband e.V.
August-Bebel-Str. 6
09577 Lichtenwalde
Telefon (+49 3 72 06) 87-0
Fax (+49 3 72 06) 87-230
Mail infoline@rizu.de

Nie przeprowadza się żadnej innej oceny danych, z wyjątkiem celów statystycznych i wtedy zasadniczo w formie zanonimizowanej. O ile Sächsische Landeskontrollverband e.V. korzysta z usługodawców, którzy wykonują lub realizują dla niego zadania, stosunki umowne są regulowane pisemnie zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) dotyczącymi ochrony danych. W szczególnych przypadkach zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody. Ponadto Sächsische Landeskontrollverband e.V. może udostępniać anonimowe dane partnerom, aby pomóc w przeprowadzaniu analiz statystycznych. Wszystkim takim stronom trzecim zabrania się wykorzystywania Państwa danych osobowych z wyjątkiem świadczenia tych usług na rzecz Sächsischer Landeskontrollverband e.V. i są one zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych. Po przedstawieniu nakazu sądowego Sächsische Landeskontrollverband e.V. jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych organom ścigania bez informowania użytkownika.

4. Newsletter

Jeżeli zapiszą się Państwo na newsletter naszej firmy, dane w odpowiedniej masce wejściowej zostaną przekazane na serwer naszej strony internetowej i zapisane. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procesie double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą adresów e-mail innych osób. Podczas rejestracji do newslettera zapisywany jest adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji. Służy to zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail danej osoby.

Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

Podobnie, zgoda na przechowywanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana (patrz 5. pkt 4 niniejszej polityki prywatności).

Po rezygnacji z subskrypcji Państwa dane dotyczące wysyłki newslettera zostaną usunięte, o ile nie będą musiały być zachowane okresy przechowywania wynikające z prawa handlowego, podatkowego lub administracyjnego.

 

5. Prawa osoby, której dotyczą dane

(1) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

(2) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez Europejską Dyrektywę i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora, w dowolnym czasie i bezpłatnie, informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywa europejska i rozporządzenie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienia prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących lub uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - istnienia prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

(3) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie do niezwłocznego uzyskania sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, z uwzględnieniem celów przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

4) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były zbierane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR - lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR - i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR - i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR-.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GV erhoben.

Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zaaranżować usunięcie danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora. Inspektor ochrony danych lub inny pracownik zorganizuje natychmiastową realizację żądania usunięcia danych.

(5) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeśli spełniony jest jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora. Inspektor ochrony danych lub inny pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

(6) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Podmiot danych ma również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania bezpośredniego przeniesienia danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób. W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem.

(7) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Dane osobowe nie będą już przetwarzane w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby takiego marketingu. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem.

6. Cookies

Strona internetowa Sächsischer Landeskontrollverband e.V. używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z niej. Cookie to plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku twardym przez serwer. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub rozprzestrzeniania wirusów. Pliki cookie są osobiste dla użytkownika i mogą być odczytane tylko przez serwer internetowy w domenie, która je utworzyła. Jednym z głównych powodów stosowania plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi komfortu i oszczędność czasu. Zadaniem plików cookie jest poinformowanie serwera internetowego, że użytkownik powrócił na daną stronę. Dotyczy to na przykład rejestracji na stronie internetowej Sächsischer Landeskontrollverband e.V.Pliki cookie online pomagają "http://www.lkvsachsen.de" w ponownym wykorzystaniu określonych informacji podczas kolejnych wizyt. Ma to na celu ułatwienie wprowadzania danych osobowych, takich jak adres rozliczeniowy i adres wysyłki. W czasie powrotu do tej samej witryny "http://www.lkvsachsen.de" informacje podane wcześniej mogą zostać ponownie pobrane, aby można je było łatwo wykorzystać. W ten sposób funkcje "http://www.lkvsachsen.de" mogą być dostosowane do preferencji użytkowników. Użytkownik ma możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można ustawić przeglądarkę tak, aby zapisywała tylko pliki cookie preferowanych stron internetowych. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji usług lub stron internetowych www.lkvsachsen.de, które odwiedzasz.

7. korzystanie z Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony internetowej.

(2) Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

(3) Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, co oznacza, że można wykluczyć odniesienia osobowe. Jeśli dane zebrane na Państwa temat są związane z osobą, jest to natychmiast wykluczane, a dane osobowe są natychmiast usuwane.

(5) Używamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Dla wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się Tarczy Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

(6) Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd prywatności: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz Polityka prywatności:

8. Google Maps

Integrujemy mapy z usługi "Google Maps" dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane o lokalizacji użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody (zazwyczaj realizowanej w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane na terenie USA. Polityka prywatności: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.

9. 9. Czcionki google

Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

10. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Czasami odwołujemy się do stron internetowych firm stowarzyszonych i osób trzecich. Chociaż starannie wybieramy te strony trzecie, nie możemy zagwarantować ani przyjąć odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści lub bezpieczeństwo danych na stronach internetowych osób trzecich. Niniejsza polityka prywatności nie ma również zastosowania do powiązanych stron internetowych osób trzecich. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie zostały sprawdzone z wielką starannością. Nie gwarantujemy jednak, że zawartość naszych własnych stron internetowych jest zawsze poprawna, kompletna i aktualna. Istotne zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą aktualizowane online w tym miejscu w odpowiednim czasie.

11. Informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych

Oprócz niniejszych informacji o ochronie danych specyficznych dla strony internetowej, zastosowanie mają również informacje o ochronie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych.

12. Kontakt, pytania i uwagi

Skontaktuj się z operatorem tej strony:
Sächsischer Landeskontrollverband e.V.
August-Bebel-Str. 6
09577 Lichtenwalde
Telefon (+49 3 72 06) 87-0
Fax (+49 3 72 06) 87-230
Mail infoline@rizu.de

W przypadku pytań, sugestii lub uwag na temat ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:
Kerstin Herschel, PRODATIS CONSULTING AG, Landhausstraße 8, 01067 Dresden, E-Mail: k.herschel@prodatis.com, Tel.-Nr. +49 351-2662330

Stan: maj 2018 r.