Reguła decyzji
LKVO firmie

Reguła decyzji

Wyjaśnienie zastosowania reguły decyzyjnej zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Szanowny kliencie,

 

Zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących) istnieje wymóg dokumentowania zasad decyzyjnych podejmowanych podczas oceny zgodności wyników badań.

Reguły decyzyjne to reguły opisujące sposób uwzględniania niepewności pomiaru przy formułowaniu stwierdzeń o zgodności z określonym wymaganiem.

Wybór reguły decyzyjnej odbywa się według następującego schematu

  1. czy wymagana jest deklaracja zgodności ze specyfikacją metrologiczną? Jeśli tak, to kontynuuj 2), jeśli nie, to nie przeprowadza się oceny zgodności.
  2. jeżeli wynik pomiaru jest regulowany przez normy lub zasady prawne lub regulacyjne, stosowana jest zasada decyzyjna określona w odpowiedniej normie. np. norma VLOG. Jeśli nie, to kontynuuj od 3)
  3. aplikacja zawiera już reguły decyzji pomiarowych, które są zawarte w opublikowanych standardowych wytycznych. W tych przypadkach są to standardowe metody badawcze, które mają już wbudowane limity zgodności. np. Rozporządzenie dotyczące wody pitnej. Jeśli nie, to kontynuuj od 4)
  4. jeżeli nie występuje żaden z poprzedzających przypadków z pkt 2 lub 3, oznacza to na ogół, że ocena nie jest kontrolowana przez żadną opublikowaną regułę decyzyjną. W tym przypadku stosuje się następujące zasady decyzyjne.

Rozróżnienie przypadków

1) Wartość pomiarowa jest poza limitem, niepewność pomiaru jest poza limitem

  • Stwierdzenie zgodności: wartość graniczna/specyfikacja została przekroczona, próbka jest niezgodna. Ryzyko błędnej oceny jest bardzo małe, ponieważ zazwyczaj w decyzji uwzględnia się rozszerzoną niepewność pomiaru (k=2).

2) Wartość pomiarowa jest poza limitem, niepewność pomiaru jest w granicach limitu

  • Stwierdzenie zgodności: zmierzona wartość jest powyżej wartości granicznej. Po odjęciu rozszerzonej niepewności pomiaru (k=2) treść nadal spełnia wymagania. Próbkę ocenia się jako zgodną z wymaganiami. Biorąc jednak pod uwagę rozszerzoną niepewność pomiaru, treść ta również mogła nie spełniać wymagań. Dlatego nie można z całą pewnością wykluczyć przekroczenia.

3) Wartość mierzona mieści się w limicie, niepewność pomiaru jest poza limitem

  • Stwierdzenie zgodności: zmierzona wartość jest poniżej wartości granicznej i próbka jest oceniana jako zgodna. Jednak biorąc pod uwagę rozszerzoną niepewność pomiaru (k=2), treść może nie spełniać wymagań. Nie można z całą pewnością wykluczyć przekroczenia, a tym samym reklamacji.

4) Wartość mierzona mieści się w limicie, niepewność pomiaru mieści się w limicie

  • Stwierdzenie zgodności: wartość graniczna/specyfikacja jest nieprzekroczona, próbka jest zgodna. Ryzyko błędnej oceny jest bardzo małe, ponieważ rozszerzona niepewność pomiaru (k=2) jest zwykle uwzględniana w decyzji.

 

W badaniach mikrobiologicznych niepewność pomiaru jest zazwyczaj uwzględniana w wartościach granicznych. Wynikają z tego następujące stwierdzenia dotyczące zgodności:

Przypadek 1) i 2) niezgodny z wymogami; przypadek 3) i 4) zgodny z wymogami